FISCAL I COMPTABLE

 

http://www.pimes.club

Elaboració de Comptabilitats

-Activitats Empresarials de caràcter mercantil. En la que és obligatori confeccionar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç -llibres diari, d'inventari i comptes anuals, així com legalitzar els llibres comptables en el Registre Mercantil.
-Activitats Empresarials que no tinguin caràcter mercantil. A les han de confeccionar els llibres-registre d'ingressos i vendes, de despeses i compres i de béns d'inversió.
-Activitats Professionals. En les que són obligatoris els llibres-registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i de provisió de fons i bestretes.

Liquidacions d'impostos i Gestió Tributària

Els nostres tècnics tributaris s'encarreguen de la confecció i presentació de les declaracions de l'IVA i IRPF, Impost sobre Societats i els seus corresponents pagaments fraccionats. Preparem la declaració anual d'operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes efectuades en l'activitat i la resta de declaracions resums anuals i qualsevol altre tipus d'impost a què estigui subjecta l'activitat.

Operacions vinculades i obligacions de documentació

Donem suport als contribuents en que la preparació de les obligacions de documentació requerides per a la creació del màster file del grup i de l'arxiu de documents obligatoris específics de l'obligat tributari d'acord al Reial Decret 1793/2008, de 3 de novembre, pel qual s'estableix reglamentàriament les obligacions de documentació de les operacions vinculades a preparar per cada societat i / o grup de societats.

Elaboració d'estats financers

Amb aquest servei oferim una anàlisi de la informació financera de l'empresa amb una base sòlida i reduir així al màxim les possibilitats d'errors en la gestió. Es constitueix d'aquesta manera en una important font d'informació per a l'empresari, que li permetrà conèixer el major o menor encert en la seva actuació.

Legalització de Llibres Comptables

Ens encarreguem de confeccionar els llibres de comptabilitat més comuns com el llibre diari, el d'inventari i comptes anuals, i els que com a conseqüència de l'activitat s'estimi convenient per facilitar una major comprensió de la mateixa. Posteriorment i en el termini legalment establert procedim a la seva presentació en el Registre Mercantil corresponent.

Confecció de llibres de registre fiscals

Preparem els llibres fiscals obligatoris referits a l'IVA i IRPF:
Llibre registre de factures emeses.
Llibre registre de factures rebudes.
Llibre registre de béns d'inversió.
Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.
Llibre de Vendes i ingressos, Llibre de Compres i Despeses, Llibre de Béns d'Inversió i Llibre de Provisió de Fons.

Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i Informe de gestió

Preparem els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis del Patrimoni Net, així com l'Estat de Fluxos d'Efectiu) que hauran de ser formulades per l'empresari o els administradors en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del tancament de l'exercici. Un cop formulades i aprovades per la Junta General d'Accionistes procedim al seu dipòsit en el Registre Mercantil corresponent.

representació fiscal

Actuem en nom de clients no residents com els seus representants fiscals davant l'Agència Tributària Espanyola.

Assessorament comptable i econòmic

Aquest servei comprèn des de l'anàlisi d'una inversió i les seves alternatives fins al seguiment i / o preparació d'un pla de negocis. Realitzant així mateix plans de tresoreria, pressupostos i anàlisi de costos.

Memòria i Informe de gestió.