PLA D´EMPRESA


http://www.pimes.club

Pot definir-se com el document en el qual es reflectirà el contingut del projecte empresarial que es pretén posar en marxa, i que abastarà des de la definició de la idea a desenvolupar fins a la forma concreta de dur-la a la pràctica. Es tracta per això d'una eina bàsica per poder fer un seguiment del desenvolupament de l'activitat empresarial, analitzant i comparant previsions i resultats. D'altra banda, a l'hora de demanar qualsevol tipus de col · laboració, ajuda o suport financer, al Pla d'Empresa servirà com a targeta de presentació del projecte empresarial, davant entitats financeres, institucions o possibles socis, posant a més de manifest el rigor i la professionalitat dels promotors.

A continuació veiem un possible esquema d'un Pla d'Empresa:

1.-Objectius del projecte empresarial i presentació dels promotors
• Definició de les característiques generals del projecte a posar en marxa
• Resum del projecte: inversió total, recursos propis i aliens, projecció de vendes, resultats estimats, localització ...
• Prestació dels promotors: formació, experiència empresarial ...

2.-L'activitat de l'empresa: el producte o el servei
• Definició de les característiques del producte o servei que serà objecte de l'activitat de l'empresa
• Mercat a què va dirigit i necessitats que cobreix
• Característiques diferenciadores respecte dels productes o serveis de la competència
• Normes que regulen la fabricació o comercialització del producte o la prestació del servei
• Protecció jurídica

3.-El mercat
• Definició del mercat al qual es dirigirà el producte o el servei: dimensió, localització, consum, estructura, tipus de clients, mercat real i mercat potencial
• Previsions d'evolució del mercat
• La competència: identificació de les empreses competidores, característiques de les mateixes, posició en el mercat, avantatges i inconvenients del producte o servei amb els de la competència, reacció d'aquesta davant l'entrada de la nova empresa en el mercat ...
• Participació prevista al mercat

4.-La comercialització
• Presentació del producte o servei
• Determinació del preu de venda
• Penetració en el mercat; canals de distribució, xarxa comercial ...
• Accions de promoció; publicitat, catàlegs, descomptes ...
• Previsió de vendes
• Garanties, servei tècnic, servei post-venda ...

5.-La producció
• Determinació del procés de fabricació
• Selecció d'instal • lacions i equips necessaris
• Aprovisionament; matèries primeres, proveïdors, subministraments bàsics ...
• Gestió d'estocs, matèries primeres, productes intermedis ...
• Control de qualitat

6.-Localització
• Criteris de localització
• Terrenys, edificis i instal · lacions
• Comunicacions i infraestructura
• Ajuts públics per localització

7.-Les persones
• Llocs de treball a crear
• Distribució per categories i assignació de responsabilitats
• Perfils de les persones a contractar; coneixements, experiència ...
• Selecció del personal
• Formes de contractació
• Previsions de creixement de l'ocupació

8.-El finançament
• Necessitats econòmiques del projecte; recursos propis i aliens, ajudes públiques ...
• Identificació i selecció de fonts de finançament; banca oficial, banca privada, societats de lísing ...
• Pla financer; projecte d'inversions, previsió de tresoreria, compte de resultats previsional, balanç previsional ...
• Rendibilitat del projecte

9.-Aspectes formals del projecte
• Elecció de la forma jurídica
• Tràmits administratius a realitzar
• Obligacions de l'empresa; comptables, fiscals, laborals ...